Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Fellow Real Estate B.V. en Opdrachtgever en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-)handelingen van Fellow Real Estate B.V. en Opdrachtgever.
1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig, indien zij door Fellow Real Estate B.V. schriftelijk zijn bevestigd. Voorzover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijft hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

 

Artikel 2: Definities
2.1 In deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") wordt verstaan onder:
Fellow Real Estate B.V.: Fellow Real Estate B.V., statutair gevestigd te Amsterdam met Kamer van Koophandel nummer 67373208;
Courtage: Het honorarium waar Fellow Real Estate B.V. in verband met de Opdracht toe gerechtigd is;
Opdracht: De overeenkomst(-en) van opdracht zoals beschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden;
Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van Fellow Real Estate B.V. bij de Opdracht;
Partijen: Fellow Real Estate B.V. en Opdrachtgever.


Artikel 3: Opdracht
3.1 Onder Opdracht wordt verstaan:
a) De overeenkomst waarbij Fellow Real Estate B.V. hetzij alleen hetzij samen met één of meer opdrachtnemers zich tegenover één of meer Opdrachtgevers verbindt om tegen betaling van Courtage werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van overeenkomsten inzake onroerende zaken in de ruimste zin des woords en/of rechten daarop tussen de Opdrachtgever(s) en derden;
b) De overeenkomst waarbij Fellow Real Estate B.V. hetzij alleen hetzij samen met één of meer opdrachtnemers zich tegenover één of meer Opdrachtgevers verbindt om tegen betaling van Courtage, diensten te verlenen die direct of indirect verband houden met onroerende zaken in de ruimste zin des woords.

3.2 De Opdracht komt tot stand op het moment dat Fellow Real Estate B.V. de inhoud van de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan de Opdrachtgever of door Fellow Real Estate B.V. uitvoering aan de Opdracht wordt gegeven.


Artikel 4: Uitvoering van de opdracht
4.1 Fellow Real Estate B.V. voert door haar aanvaarde Opdrachten naar beste weten en kunnen uit met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever.
4.2 Fellow Real Estate B.V. mag bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maken van de diensten van andere (rechts)personen, zoals hulppersonen. Bij het inschakelen van derden zal Fellow Real Estate B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Deze Voorwaarden zijn in de rechtsverhouding met Opdrachtgever van overeenkomstige toepassing op de in opdracht van Fellow Real Estate B.V. uit te voeren of uitgevoerde dienstverlening door deze andere (rechts)personen.
4.3 De Opdrachtgever zal zich gedurende de duur van de Opdracht onthouden van activiteiten die een goede uitvoering van de Opdracht kunnen belemmeren en/of verhinderen.
4.4 De Opdrachtgever is gehouden om medewerking te verlenen aan Fellow Real Estate B.V. en om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor een goede en snelle uitvoering van de opdracht door Fellow Real EstateB.V..
4.5 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, is het Opdrachtgever gedurende de duur van de opdracht niet toegestaan om ten aanzien van de onroerende zaak of zaken waarop de Opdracht betrekking heeft, opdrachten van gelijke strekking aan derden te geven.


Artikel 5: Duur en beeindiging van de opdracht
5.1 Een Opdracht loopt voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.
5.2 Een Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Ieder der partijen is bevoegd tot opzegging. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken dient opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
5.3 Een Opdracht voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de periode waarvoor de Opdracht is aangegaan dan wel door volbrenging van de Opdracht.
5.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is ieder der partijen bevoegd de Opdracht door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen vanwege gewichtige redenen, waaronder onder meer worden verstaan een tekortkoming door de andere partij in de nakoming van de voor haar uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen, een ernstige verstoring van de relatie tussen partijen, alsmede surseance van betaling of faillissement van de andere partij.
5.5 Bij beëindiging van de Opdracht – door opzegging, volbrenging of door het verstrijken van de tijdsduur waarvoor de Opdracht is aangegaan – is Opdrachtgever gehouden aan Fellow Real Estate B.V. de verschuldigde Courtage, overeenkomstig hetgeen terzake in de opdrachtbevestiging en in artikel 6 van deze Voorwaarden is bepaald, te voldoen, alsmede om aan Fellow Real Estate B.V. de door Fellow Real Estate B.V. bij de uitvoering van of in verband met de Opdracht gemaakte kosten te vergoeden.


Artikel 6: Courtage en kosten
6.1 De hoogte van de Courtage c.q. de uitgangspunten voor de berekening van de Courtage indien de Courtage afhankelijk is van de uitvoering van de Opdracht, zal door Fellow Real Estate B.V. worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
6.2 Indien vaststelling van de Courtage overeenkomstig hetgeen daarover in de opdrachtbevestiging is vastgelegd niet mogelijk blijkt, kan Fellow Real Estate B.V. het bedrag van de Courtage bepalen op basis van algemeen aanvaardbare maatstaven.
6.3 Indien de aard van de totstandgekomen overeenkomst afwijkt van de Opdracht zonder dat tevoren omtrent de hoogte van de Courtage nadere afspraken zijn gemaakt, is de Opdrachtgever de op de gebruikelijke wijze berekende Courtage verschuldigd, of, bij gebreke daarvan, het bedrag aan Courtage welke door Fellow Real Estate B.V. is bepaald op basis van algemeen aanvaardbare maatstaven.
6.4 De Courtage en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
6.5 De Opdrachtgever is aan Fellow Real Estate B.V. verschuldigd de verschotten, advertentiekosten en andere in redelijkheid te maken kosten die Fellow Real Estate B.V. ten behoeve van Opdrachtgever bij de uitvoering van of in verband met de Opdracht zal maken.


Artikel 7: Volmacht
7.1 De Opdracht als zodanig houdt niet mede de last of volmacht in om overeenkomsten inzake onroerende zaken namens de Opdrachtgever met één of meer derden af te sluiten of om enige rechtshandeling voor rekening van Opdrachtgever te verrichten. Aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.


Artikel 8: Betaling
8.1 In het geval een Opdracht wordt verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voor hen jegens Fellow Real Estate B.V. voortvloeien uit of verband houden met de Opdracht.
8.2 Behoudens andersluidende bedingen in deze Voorwaarden of indien Opdrachtgever en Fellow Real Estate B.V. schriftelijk anders overeenkomen, zijn vorderingen op Opdrachtgever wegens verschuldigde Courtage opeisbaar indien en zodra de Opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt.
8.3 Betaling door Opdrachtgever dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting, verrekening, opschorting of inhouding te geschieden in Nederlandse valuta (EURO) door storting of overschrijving naar een door Fellow Real Estate B.V. aan te wijzen bankrekening.
8.4 Indien de Opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is verstrekt, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voor hen jegens Fellow Real Estate B.V. voortvloeien uit of verband houden met de Opdracht.
8.5 Bij gebreke van tijdige nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Fellow Real Estate B.V. is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling door Fellow Real Estate is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Fellow Real Estate B.V. op Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, terstond opeisbaar.
8.6 In geval van verzuim van Opdrachtgever is Opdrachtgever een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een kalendermaand geldt als een gehele kalendermaand.
Voorts is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Fellow Real Estate B.V. te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, ten belope van tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimumbedrag van 250 EURO.
8.7 Betalingen door Opdrachtgever strekken in eerste instantie in mindering op de verschuldigde incassokosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de openstaande declaraties.


Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1 Behoudens opzet of grove nalatigheid is elke aansprakelijkheid van Fellow Real Estate B.V. voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt bij of in verband met de uitvoering van de Opdracht uitgesloten. Voor de door Opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Fellow Real Estate B.V. rechtens aansprakelijk is, heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding die maximaal gelijk is aan het bedrag gelijk aan de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding aan Fellow Real Estate B.V. voor de door Fellow Real Estate B.V. verrichte diensten voor de betreffende en specifieke opdracht.
9.2 Indien zowel de Opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van Fellow Real Estate B.V. in verband met een door of vanwege Fellow Real Estate B.V. aan Opdrachtgever verleende dienst, komt de door Opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de Opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in artikel 9.1 vermelde limiet.
9.3 Opdrachtgever zal Fellow Real Estate B.V. en/of door Fellow Real Estate B.V. ingeschakelde (rechts-) personen vrijwaren voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, in verband met of voortvloeiende uit de Opdracht.


Artikel 10: Vervaltermijn
10.1 Alle vorderingen en bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Fellow Real Estate B.V. vervallen na het verstrijken van één jaar na voltooiing van de Opdracht of, ingeval van schade, na het verstrijken van één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit waarvoor Real Real Estate B.V. aansprakelijk is.
Artikel 11: Vertrouwelijkheid
11.1 Opdrachtgever zal de door Fellow Real Estate B.V. verstrekte informatie, zoals de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Fellow Real Estate B.V., op geen enkele wijze bekend maken of aan derden verstekken, tenzij enige (inter)nationale wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel tot bekendmaking verplicht.
11.2 Fellow Real Estate B.V. is gerechtigd om aan relaties de naam van Opdrachtgever en de hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden te vermelden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.
11.3 Fellow Real Estate B.V. en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel aan door hen in te schakelen derden opleggen.
Artikel 12: Toepasselijk recht
12.1 Nederlands recht is van toepassing op de Opdracht.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Kamer van Koophandel te Amsterdam in december 2016